REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ KUBAS KOS GAŁKOWSKI – ADWOKACI SP. K.

§ 1
Wstęp

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

2. Regulamin określa zasady korzystania z niżej zdefiniowanej Strony Kancelarii, w szczególności zasady korzystania z niżej zdefiniowanych Usług.

3. Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony na stronie www.kkg.pl i jest dostępny dla każdego Użytkownika w formie umożliwiającej jego każdorazowe utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie.

4. Korzystanie ze Strony Kancelarii odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Kancelaria ma prawo w dowolnym momencie modyfikować Stronę Kancelarii, zawiesić jej działanie albo zaprzestać prowadzenia Strony Kancelarii.

§ 2
Definicje

Określenia występujące w Regulaminie, pisane dużą literą, mają następujące znaczenie:

Kancelaria – Kubas Kos Gałkowski – Adwokaci sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 7, 31-511 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001031792, adres email: kontakt@kkg.pl;

Strona Kancelarii – strona internetowa Kancelarii, znajdująca się pod adresem www.kkg.pl;

Użytkownik – podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystający z sieci Internet i ze Strony Kancelarii;

Usługobiorca – Użytkownik korzystający z Usługi;

Usługa – każda z usług świadczonych przez Kancelarię drogą elektroniczną z wykorzystaniem Strony Kancelarii, określonych w § 5 Regulaminu;

Newsletter (Newsletter Kubas Kos Gałkowski) – wybrane przez Kancelarię informacje dotyczące ważnych zmian w prawie, szkoleń oraz działalności Kancelarii.

§ 3
Warunki świadczenia Usług

1. Świadczenie Usług przez Kancelarię jest nieodpłatne.

2. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach opisanych w Regulaminie.

3. Kancelaria ma prawo w dowolnym czasie zaprzestać świadczenia Usług, czasowo wstrzymać świadczenie Usług albo zmienić (w szczególności ograniczyć) zakres Usług lub sposób ich świadczenia.

4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Usług wynikające z przyczyn niezależnych od Kancelarii, w tym z przyczyn technicznych (np. zakłócenia w działaniu systemów teleinformatycznych).

§ 4
Działania zabronione

Użytkownikowi zabrania się:

a) wprowadzania na Stronę Kancelarii albo do systemów teleinformatycznych, z których korzysta Kancelaria, treści:

– naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje albo naruszających dobra osobiste jakichkolwiek podmiotów;

– mogących spowodować zakłócenie działania Strony lub systemów teleinformatycznych Kancelarii (w tym wskutek ich przeciążenia); w szczególności zabrania się używania albo wprowadzania jakiegokolwiek oprogramowania mogącego mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony Kancelarii albo wykorzystywanych przez Kancelarię systemów teleinformatycznych;

b) podawania nieprawdziwych, wprowadzających w błąd lub nieaktualnych informacji albo danych (w tym danych osobowych Użytkownika albo osób trzecich);

c) kopiowania i utrwalania treści umieszczonych na Stronie Kancelarii, w Newsletterze lub w innych materiałach Kancelarii, wykorzystywanych przy świadczeniu Usług;

d) rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie Kancelarii, w Newsletterze lub w innych materiałach Kancelarii, wykorzystywanych przy świadczeniu Usług.

§ 5
Rodzaje Usług

Na warunkach określonych w Regulaminie Kancelaria świadczy następujące Usługi:

a) przesyłanie Newslettera;

b) umożliwienie przesyłania Kancelarii zapytań związanych z procesami rekrutacyjnymi prowadzonymi przez Kancelarię.

§ 6
Newsletter

1. Aby otrzymywać Newsletter, należy:

a) kliknąć w okienko „Dopisz się do Newslettera”, znajdujące się na Stronie Kancelarii, podać adres email, na który ma być przesyłany Newsletter oraz wyrazić zgodę na przesyłanie Newslettera na ten adres email;

b) aktywować Newsletter przez kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości email, która zostanie wysłana na adres wskazany zgodnie z punktem a) powyżej.

2. Aktywowanie Newslettera oznacza:

a) akceptację postanowień Regulaminu;

b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Zasadami przetwarzania danych osobowych przez Kubas Kos Gałkowski.

3. Newsletter będzie przesyłany na adres email podany przy zapisaniu się do Newslettera.

4. Częstotliwość przesyłania Newslettera i treści w nim zawarte zależą od wyłącznego uznania Kancelarii.

5. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez skorzystanie z linku dezaktywacyjnego zamieszczonego w wiadomościach wysyłanych przez Kancelarię w ramach Newslettera.

6. Żadnej informacji zawartej w Newsletterze nie należy traktować jako oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ani jako porady prawnej.

7. Przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych w związku z usługą Newslettera określa dokument Zasady przetwarzania danych osobowych przez Kubas Kos Gałkowski.

§ 7
Umożliwienie przesyłania zapytań związanych z procesami rekrutacyjnymi

1. Za pomocą funkcjonalności znajdującej się na Stronie Kancelarii pod zakładką Kariera/Kontakt/ Kancelaria umożliwia przesyłanie do Kancelarii zapytań związanych z procesami rekrutacyjnymi.

2. Celem wysłania zapytania Użytkownik powinien wpisać tekst zapytania w polu formularza kontaktowego oraz podać adres email, na który ma zostać przesłana przez Kancelarię odpowiedź.

3. W przypadku niewpisania zapytania albo niepodania adresu email, o których mowa w pkt 2 powyżej, wiadomość nie zostanie wysłana.

4. Wysłanie zapytania w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej oznacza akceptację Regulaminu.

5. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Kubas Kos Gałkowski w związku z Usługą określa dokument Zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby formularza kontaktowego kariera.kkg.pl.

§ 8
Rejestracja na Open Day

1. Za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie Kancelarii pod zakładką Kariera/OpenDay/ Kancelaria umożliwia rejestrację na Open Day w Kubas Kos Gałkowski.

2. Celem rejestracji na Open Day Użytkownik powinien przejść do wybranego formularza rejestracyjnego, wypełnić wszystkie wymagane pola a następnie wysłać formularz.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Kubas Kos Gałkowski w związku z rejestracją określa dokument Zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych Kubas Kos Gałkowski w formularzu rejestracyjnym Open Day.

§ 9
Wymagania techniczne

Dla prawidłowego korzystania z Usług konieczne jest dysponowanie (w zależności od rodzaju Usługi):

a) urządzeniem połączonym z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową z włączoną obsługą plików cookies;

b) aktywnym kontem poczty email.

§ 10
Reklamacje

1. W przypadku nieprawidłowości działania Usługi Usługobiorca ma prawo złożenia reklamacji na następujący adres email: mail@kkg.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać opis występującego problemu i adres email Usługobiorcy, umożliwiający Kancelarii przekazanie Usługobiorcy odpowiedzi na reklamację. Kancelaria może zwrócić się do Usługobiorcy o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

3. Kancelaria udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia uzyskania pełnych informacji o problemie zgodnie z pkt 2 powyżej.

§ 11
Zmiana Regulaminu

1. Kancelaria zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie.

2. Zmiana treści Regulaminu staje się skuteczna z momentem zamieszczenia Regulaminu w zmienionej wersji na Stronie Kancelarii, chyba że Kancelaria zamieści tam komunikat wskazujący na dzień, od którego zmiana Regulaminu staje się skuteczna.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

2. Prawo polskie znajduje zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie.